Bezpieczne wakacje z kart? EKUZ

Bezpieczne wakacje z kart�? EKUZ

Polska pogoda latem bywa nieprzewidywalna, dlatego wielu z nas decyduje si? na wakacje za granic?. Poza beztrosk? zabaw? i odpoczynkiem trzeba jednak pami?ta? o zadbaniu o zdrowie ca??ej rodziny. W nag??ych przypadkach, kiedy potrzebna jest wizyta u lekarza lub w szpitalu, bez w?tpienia przyda si? karta EKUZ. Jak i gdzie j? wyrobi?? Ile czasu czeka si? na otrzymanie karty EKUZ? O tym wszystkim w dzisiejszym wpisie. 

Co to jest karta EKUZ?


EKUZ to skrót od Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Po??wiadcza ona prawo jej posiadacza do korzystania ze ??wiadcze?? zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu poza granicami Polski (lecz w granicach Unii Europejskiej) na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Kart? EKUZ mog? uzyska? tylko osoby posiadaj?ce ubezpieczenie zdrowotne, w tym równie?? ci, którzy maj? prawo do ??wiadcze?? zdro­wotnych, finansowanych ze ??rodków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Jak wyrobi? kart? EKUZ?


Najszybszym sposobem na uzyskanie EKUZ jest wizyta w wojewódzkim oddziale NFZ. Tam nale??y z??o??y? wniosek – wype??ni? formularz dost?pny na miejscu lub przynie??? ju?? wcze??niej wype??niony, pobrany online ze strony www Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Drugim sposobem na z??o??enie wniosku o EKUZ jest wype??nienia wniosku online i zeskanowanie go i wys??anie mailem do odpowiedniego oddzia??u wojewódzkiego NFZ. Mo??na te?? wys??a? wype??niony wniosek faksem lub poczt? do w??a??ciwego oddzia??u lub jednej z delegatur NFZ.

Ile trwa wyrobienie karty EKUZ?


Je??li z??o??ymy wniosek osobi??cie, Europejsk? Kart? Ubezpieczenia Zdrowotnego dostaniemy od r?ki. Je??eli natomiast sk??adali??my wniosek drog? elektroniczn? lub pocztow?, karta b?dzie wyrobiona w ci?gu 3 dni roboczych od daty wp??yni?cia wniosku. Wygodnym rozwi?zaniem mo??e by? wydanie osobie trzeciej upowa??nienia do z??o??enia wniosku o kart? i odebrania jej w naszym imieniu. Upowa??nienie to jest dost?pne na stronie NFZ. 

Czy ubezpieczenie turystyczne jest potrzebne, maj?c EKUZ?


Wyjazd na wakacje cz?sto wi???e si? z aktywno??ciami o podwy??szonym ryzyku. Wspinaczka górska czy sporty wodne mog? zako??czy? si? nieprzyjemnym wypadkiem, w którym zwyk??e ubezpieczenie zdrowotne nie wystarczy. W??a??nie na takie ewentualno??ci trzeba si? przygotowa?, zawczasu wykupuj?c polis? turystyczn?. Zapewni nam ona ??wiadczenie takich us??ug jak: pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwa??, powrotnego transportu medycznego do Polski, ??wiadczenia us??ug medycznych, które nie s? refundowane w naszym kraju itd. 
Id?c do lekarza, sprawd?? wcze??niej, czy dzia??a on w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego pa??stwa.

Komentarze