Jak g??osowa?? Wybory parlamentarne 2019

Jak g??osowa�?? Wybory parlamentarne 2019

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Poniewa?? Sejm i Senat wspólnie tworz? Parlament, mandaty dla cz??onków obu izb przydzielane s? równolegle - wybory odbywaj? si? tego samego dnia. Kalendarz wyborczy, dost?pny w Dzienniku Ustaw najpó??niej na 3 miesi?ce przed up??ywem kadencji obecnego sk??adu Parlamentu, wyznacza Prezydent. Dzie?? wyborów musi by? dniem wolnym od pracy w terminie nie pó??niejszym ni?? na miesi?c przed ko??cem kadencji Sejmu i Senatu.
Pos??owie i senatorowie wyznaczani s? na urz?d 4-letni. Ich kadencje trwaj? od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu do dnia poprzedzaj?cego zebranie nowego sk??adu Sejmu. W wyj?tkowych sytuacjach okres ten mo??e by? skrócony przez Prezydenta lub sam Sejm. Je??eli pierwsza izba Parlamentu wi?kszo??ci? 2/3 ustawowej liczby pos??ów (czyli 307 g??osami) zarz?dzi skrócenie swojej kadencji, ten sam proces obejmie Senat. Prezydent musi wtedy ustanowi? kolejne wybory, a ich wa??no??? lub niewa??no??? stwierdzi S?d Najwy??szy.

Wybory parlamentarne 2019 - kto mo??e startowa??

By zosta? cz??onkiem Senatu, trzeba posiada? uko??czony 30. rok ??ycia. W przypadku kandydowania do Sejmu wystarczy 21 lat. Obywatel nie mo??e jednak ubiega? si? o urz?d w Sejmie i Senacie jednocze??nie, czy posiada? prawomocnego wyroku kary pozbawienia wolno??ci za przest?pstwo pope??nione umy??lnie i ??cigane z oskar??enia publicznego. Zdolno??? do zg??aszania kandydatów na pos??ów czy senatorów posiadaj? zarówno partie polityczne, jak i wyborcy zebrani w komitety. System ten wynika z norm prawnych Konstytucji RP, b?d?cej najwa??niejszym dokumentem pa??stwowym.

Wybory parlamentarne 2019 - kto mo??e odda? g??os?

W wyborach parlamentarnych mog? bra? udzia?? polscy obywatele, którzy nie s? ubezw??asnowolnieni lub którym prawo to nie zosta??o odebrane prawomocn? decyzj? s?du, a uko??czyli 18. rok ??ycia.
Wybory samorz?dowe obwarowane s? dodatkowym wymogiem - zameldowaniem na terenie gminy, w której si? g??osuje.

Jak g??osowa? na pos??ów i senatorów?

Wybory do Sejmu ró??ni? si? znacz?co od wyborów do Senatu, mimo ??e przeprowadzane s? w tym samym terminie. By obywatele mieli mo??liwo??? zag??osowania na swoich przedstawicieli, Polsk? dzieli si? na okr?gi. W wyborach do Sejmu okr?gów tych jest 41, w przypadku Senatu - 100. G??osowanie na kandydatów do wy??szej izby parlamentarnej (Senatu) ma miejsce w tzw. JOW-ach, czyli jednomandatowych okr?gach wyborczych. Poniewa?? senatorów i okr?gów jest 100, z ka??dego obszaru wy??ania si? jedn? osob?, która zdoby??a najwi?ksz? liczb? g??osów.
Na innym systemie oparte s? wybory do Sejmu: komitety wyborcze, które w ca??ym pa??stwie zdoby??y co najmniej 5% g??osów obywateli uprawnionych do g??osowania, otrzymuj? mandaty proporcjonalnie do g??osów uzyskanych w danym okr?gu. Niektóre komitety wyborcze zdob?d? wi?cej mandatów, inne mniej - jest to równie?? zale??ne od liczby ludno??ci wyst?puj?cej na konkretnym obszarze.
??eby odda? g??os, nale??y przyj??? do okr?gowej komisji wyborczej odpowiedniej dla swojego miejsca zameldowania b?d?? wype??ni? wniosek o mo??liwo??? zrobienia tego w innym miejscu (g??osowanie korespondencyjne jest dost?pne dla obywateli posiadaj?cych orzeczenie o niepe??nosprawno??ci, po zg??oszeniu tego w urz?dzie). Na karcie wyborczej obok imienia kandydata kre??limy dwie przecinaj?ce si? linie, upowa??niaj?c dan? osob? do reprezentowania nas w Parlamencie. Dzia??ania zwi?zane z czynno??ciami wyborczymi ko??cz? si? wraz z dokonaniem tego aktu.

Udzia?? w wyborach pa??stwowych jest istotny dla tworzenia w??adzy reprezentuj?cej wol? narodu. Decyduj?c o sk??adzie Parlamentu, nag??o??nimy w??asne potrzeby - dlatego warto uczestniczy? w ??yciu obywatelskim Polski.

Komentarze