Jak głosować? Wybory parlamentarne 2019

Jak głosować? Wybory parlamentarne 2019

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Ponieważ Sejm i Senat wspólnie tworzą Parlament, mandaty dla członków obu izb przydzielane są równolegle - wybory odbywają się tego samego dnia. Kalendarz wyborczy, dostępny w Dzienniku Ustaw najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji obecnego składu Parlamentu, wyznacza Prezydent. Dzień wyborów musi być dniem wolnym od pracy w terminie nie późniejszym niż na miesiąc przed końcem kadencji Sejmu i Senatu.
Posłowie i senatorowie wyznaczani są na urząd 4-letni. Ich kadencje trwają od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu do dnia poprzedzającego zebranie nowego składu Sejmu. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może być skrócony przez Prezydenta lub sam Sejm. Jeżeli pierwsza izba Parlamentu większością 2/3 ustawowej liczby posłów (czyli 307 głosami) zarządzi skrócenie swojej kadencji, ten sam proces obejmie Senat. Prezydent musi wtedy ustanowić kolejne wybory, a ich ważność lub nieważność stwierdzi Sąd Najwyższy.

Wybory parlamentarne 2019 - kto może startować?

By zostać członkiem Senatu, trzeba posiadać ukończony 30. rok życia. W przypadku kandydowania do Sejmu wystarczy 21 lat. Obywatel nie może jednak ubiegać się o urząd w Sejmie i Senacie jednocześnie, czy posiadać prawomocnego wyroku kary pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione umyślnie i ścigane z oskarżenia publicznego. Zdolność do zgłaszania kandydatów na posłów czy senatorów posiadają zarówno partie polityczne, jak i wyborcy zebrani w komitety. System ten wynika z norm prawnych Konstytucji RP, będącej najważniejszym dokumentem państwowym.

Wybory parlamentarne 2019 - kto może oddać głos?

W wyborach parlamentarnych mogą brać udział polscy obywatele, którzy nie są ubezwłasnowolnieni lub którym prawo to nie zostało odebrane prawomocną decyzją sądu, a ukończyli 18. rok życia.
Wybory samorządowe obwarowane są dodatkowym wymogiem - zameldowaniem na terenie gminy, w której się głosuje.

Jak głosować na posłów i senatorów?

Wybory do Sejmu różnią się znacząco od wyborów do Senatu, mimo że przeprowadzane są w tym samym terminie. By obywatele mieli możliwość zagłosowania na swoich przedstawicieli, Polskę dzieli się na okręgi. W wyborach do Sejmu okręgów tych jest 41, w przypadku Senatu - 100. Głosowanie na kandydatów do wyższej izby parlamentarnej (Senatu) ma miejsce w tzw. JOW-ach, czyli jednomandatowych okręgach wyborczych. Ponieważ senatorów i okręgów jest 100, z każdego obszaru wyłania się jedną osobę, która zdobyła największą liczbę głosów.
Na innym systemie oparte są wybory do Sejmu: komitety wyborcze, które w całym państwie zdobyły co najmniej 5% głosów obywateli uprawnionych do głosowania, otrzymują mandaty proporcjonalnie do głosów uzyskanych w danym okręgu. Niektóre komitety wyborcze zdobędą więcej mandatów, inne mniej - jest to również zależne od liczby ludności występującej na konkretnym obszarze.
Żeby oddać głos, należy przyjść do okręgowej komisji wyborczej odpowiedniej dla swojego miejsca zameldowania bądź wypełnić wniosek o możliwość zrobienia tego w innym miejscu (głosowanie korespondencyjne jest dostępne dla obywateli posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, po zgłoszeniu tego w urzędzie). Na karcie wyborczej obok imienia kandydata kreślimy dwie przecinające się linie, upoważniając daną osobę do reprezentowania nas w Parlamencie. Działania związane z czynnościami wyborczymi kończą się wraz z dokonaniem tego aktu.

Udział w wyborach państwowych jest istotny dla tworzenia władzy reprezentującej wolę narodu. Decydując o składzie Parlamentu, nagłośnimy własne potrzeby - dlatego warto uczestniczyć w życiu obywatelskim Polski.

Komentarze