Jakie dofinansowania mo??na uzyska? do fotowoltaiki?

Jakie dofinansowania mo??na uzyska�? do fotowoltaiki?

Fotowoltaika to bezpieczny dla ??rodowiska sposób pozyskiwania pr?du elektrycznego z energii odnawialnej S??o??ca, pozwalaj?cy na znacz?ce oszcz?dno??ci w domowym bud??ecie. Coraz cz???ciej instalacje fotowoltaiczne pojawiaj? si? równie?? na dachach spó??dzielni i wspólnot mieszkaniowych, które wyprodukowanym pr?dem zasilaj? cz???ci wspólne budynków, co znacznie zmniejsza koszty ponoszone przez lokatorów. Inwestycja w fotowoltaik? jest tym ??atwiejsza, ??e obecnie na terenie Polski dzia??a kilka programów oferuj?cych dofinansowanie lub dotacje na instalacje s??oneczne. Jakie mo??liwo??ci w tym zakresie maj? mieszka??cy Poznania?

Dofinansowania do fotowoltaiki w Poznaniu

Mieszka??cy Poznania mog? ubiega? si? o dofinansowanie oferowane osobom fizycznym na terenie Polski, które chc? zainwestowa? w panele fotowoltaiczne. Jego wysoko??? to bezzwrotne i nieopodatkowane 5 tys. z?? na instalacje o mocy do 10 kWp. Innym sposobem na otrzymanie zwrotu poniesionych kosztów jest ubieganie si? o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze". Dofinansowanie obejmuje nie tylko inwestycj? w fotowoltaik?, ale tak??e wymian? starych pieców i kot??ów na paliwo sta??e czy termomodernizacj? domów jednorodzinnych. Na terenie Wielkopolski dzia??a tak??e pilota??owy program "S??oneczne Dachy", który jest odpowiednikiem programu "Mój Pr?d", skierowanym do wspólnot mieszkaniowych oraz spó??dzielni decyduj?cych si? na zainstalowanie fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych. 

Ulgi podatkowe zwi?zane z fotowoltaik? w Poznaniu

Osoby fizyczne inwestuj?ce w fotowoltaik? mog? ponadto odliczy? poniesione koszty od podatku dochodowego. Kwota odliczenia nie mo??e przekroczy? 53 tys. z??, w zwi?zku ze wszystkimi realizowanymi przedsi?wzi?ciami termomodernizacyjnymi w budynkach, których podatnik jest w??a??cicielem lub wspó??w??a??cicielem, a podstaw? do skorzystania z ulgi jest faktura VAT. 

Je??li szukacie Pa??stwo innych mo??liwo??ci dofinansowania fotowoltaiki w Poznaniu, zapraszamy na stron? firmy PGreen: https://pgreen.com.pl/fotowoltaika-poznan/

Komentarze