Wszystko, co musisz wiedzie? o ??lubie cywilnym

Wszystko, co musisz wiedzie�? o ??lubie cywilnym

Najcz???ciej ??luby cywilne pozbawione s? pompy – w przeciwie??stwie do ??lubów ko??cielnych. Ich organizacja te?? jest o wiele prostsza i szybsza. Wystarczy kilka naprawd? podstawowych dokumentów, czas oczekiwani na wolny termin jest zdecydowanie krótszy i op??aty zwi?zane ze ??lubem cywilnym s? te?? wyra??nie mniejsze ni?? w przypadku ??lubu ko??cielnego. Czego wi?c potrzeba, aby móc wzi?? ??lub cywilny?

Kto mo??e wzi?? ??lub cywilny?

??lub cywilny mog? wzi??:

- osoby pe??noletnie

- osoby nieb?d?ce w zwi?zku ma????e??skim

- osoby niespokrewnione ze sob? w linii prostej ani nieb?d?ce rodze??stwem (np. ??lubu nie mo??e wzi?? ojciec z córk? czy brat z siostr?),

- osoby niespowinowacone ze sob? w linii prostej (np. ??lubu nie mo??e wzi?? synowa z te??ciem),

- osoby nieb?d?ce ze sob? w stosunku przysposobienia (osoba adoptuj?ca i osoba adoptowana).

Jakie dokumenty s? potrzebne do zawarcia ??lubu cywilnego?

- dokumenty potwierdzaj?ce to??samo??? narzeczonych (dowody osobiste lub paszporty) — do okazania,

- potwierdzenie op??aty skarbowej – op??aty mo??na dokona? w kasie urz?du lub zrobi? przelew na konto urz?du

- zezwolenie s?du na zawarcie ma????e??stwa – je??eli jest potrzebne

- zezwolenie s?du na zawarcie ma????e??stwa przez pe??nomocnika oraz pe??nomocnictwo – je??eli b?dzie potrzebna pomoc pe??nomocnika

- je??eli które?? z narzeczonych nie posiada polskich aktów stanu cywilnego (a jest obywatelem Polski), powinno si? przygotowa? zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,

- je??eli wcze??niej które?? z narzeczonych by??o w zwi?zku ma????e??skim, powinno si? wówczas przygotowa? zagraniczny odpowiednik aktu ma????e??stwa oraz dokument, który po??wiadczy ustanie lub uniewa??nienie ma????e??stwa albo te?? dokument, który potwierdzi nieistnienie ma????e??stwa.

Co si? robi podczas wizyty w Urz?dzie Stanu Cywilnego?

- zostaje ustalony termin ??lubu

- narzeczeni sk??adaj? tzw. zapewnienie o tym, ??e nie wiedz? o istnieniu okoliczno??ci wy???czaj?cych zawarcie ma????e??stwa - zapewnienie to przygotowuje urz?dnik podczas wizyty, które nast?pnie para musi podpisa?

- sk??ada si? wniosek o ??lub poza urz?dem – je??eli takie jest ??yczenie narzeczonych

Jak wygl?da zawarcie ??lubu cywilnego w urz?dzie?

W wyznaczonym terminie i miejscu kierownik Urz?du Stanu Cywilnego udziela ??lubu. Podczas tej procedury kierownik USC musi ponownie potwierdzi? dane personalne narzeczonych oraz ich ??wiadków. Dlatego na sam ??lub narzeczeni równie?? musz? zabra? ze sob? dokumenty to??samo??ci (dowody osobiste lub paszporty). Dotyczy to tak samo ??wiadków przysz??ej pary m??odej.

Ile kosztuje ??lub cywilny? Op??aty w Urz?dzie Stanu Cywilnego

- obowi?zkowa op??ata skarbowa za sporz?dzenie aktu ma????e??stwa to koszt 84 z??

- op??ata dodatkowa za ??lub poza urz?dem na ??yczenie to koszty 1??000 z??

- je??eli ??lub odbywa si? poza urz?dem z powodu zagro??enia ??ycia lub zdrowia (np. w szpitalu) lub te?? przyczyn? jest pozbawienie wolno??ci (np. w wi?zieniu), wówczas nie jest pobierana dodatkowa op??ata.

Komentarze