Jak wyrobi? paszport?

Jak wyrobi�? paszport?

Je??li planujesz podró?? do krajów spoza Unii Europejskiej, b?dzie Ci potrzebny paszport. Niestety nie dostaniesz go od r?ki - czas oczekiwania to oko??o miesi?c. Jakie dokumenty s? potrzebne do wyrobienia paszportu? Gdzie z??o??y? wniosek o paszport?

Jakie dokumenty s? potrzebne do wyrobienia paszportu?

  • wniosek o wydanie paszportu — nie pobieraj ??adnych wniosków z internetu! Jedyny w??a??ciwy wniosek dostaniesz w punkcie paszportowym i ten musisz wype??ni? na miejscu

  • jedno kolorowe zdj?cie — musi to by? Twoje aktualne zdj?cie, zrobione wed??ug wymogów do zdj?cia paszportowego. Profesjonalni fotografowie z pewno??ci?, b?d? wiedzieli, jak ustawi? Ci? do zdj?cia

  • dowód zap??aty za paszport - sposób uiszczenia op??aty zale??y od preferencji danego punktu paszportowego, dlatego wcze??niej musisz si? dowiedzie? tam, jak mo??esz op??aci? paszport.

  • dokument, potwierdzaj?cy Twoje prawo do ulgi (np. legitymacja studencka) lub ca??kowite zwolnienie z op??aty

  • Twój obecny, wa??ny paszport, a je??li nie masz wa??nego paszportu — we?? ze sob? wa??ny dowód osobisty

  • pe??ny lub skrócony odpis polskiego aktu ma????e??stwa — je??li Twoje nazwisko zmieni??o si? po ??lubie za granic?

Urz?dnik w punkcie paszportowym mo??e poprosi? Ci? równie?? o inne dokumenty (np. skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, po??wiadczenie polskiego obywatelstwa), je??li:

  • b?dzie mia?? w?tpliwo??ci co do Twojej to??samo??ci lub obywatelstwa

  • w dokumentach, które przedstawisz, b?d? ró??ne, sprzeczne ze sob? informacje

Gdzie z??o??y? wniosek o paszport?

Wnioski o paszport s? dost?pne w ka??dym punkcie paszportowym w Polsce. Tam te?? nale??y z??o??y? wniosek. Adresy punktów dost?pne s? na stronach internetowych urz?dów wojewódzkich. Pami?taj, ??e wniosek o paszport musisz z??o??y? osobi??cie, poniewa?? poza Twoim podpisem na wniosku niezb?dne jest te?? pobranie od Ciebie Twoich odcisków palców.

Ile trwa wyrobienie paszportu?

Wyrobienie paszportu trwa ok. 30 dni od momentu z??o??enia wniosku. Je??eli bardzo pilnie potrzebujesz paszportu, z??ó?? wniosek o paszport tymczasowy. Wyrobienie jego trwa du??o krócej, ale jego wa??no??? równie?? jest krótsza (12 miesi?cy).

Komentarze