Jak wyrobi? dow??d osobisty?

Jak wyrobi�? dow??d osobisty?

Dowód osobisty to podstawowy dokument potwierdzaj?cy to??samo??? i obywatelstwo danej osoby. Jego posiadanie jest obowi?zkowe w wielu krajach Europy, tak??e w Polsce. Jak wygl?da wyrobienie dowodu osobistego? Jakie dokumenty s? potrzebne, aby wyrobi? dowód osobisty?

Kiedy trzeba wymieni? dowód osobisty?

- kiedy min??? termin wa??no??ci dotychczasowego dowodu osobistego

- kiedy zmieni??y si? Twoje dane zawarte w dowodzie osobistym (oprócz zmiany nazwy organu, który wydaje dokument lub adresu zameldowania)

- kiedy zmieni?? si? wizerunek twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do jego wizerunku zamieszczonego w dotychczasowym dowodzie osobistym w takim stopniu, który utrudnia lub uniemo??liwia identyfikacj? posiadacza dowodu

- kiedy utraci??e?? lub uszkodzi??e?? dowód osobisty w stopniu utrudniaj?cym lub uniemo??liwiaj?cym Twoj? identyfikacj?

- kiedy osoby trzecie przekaza??y znaleziony dowód osobisty do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej

Je??li utracisz albo uszkodzisz dowód osobisty, bezzw??ocznie osobi??cie powiadom o tym fakcie dowolny organ gminy. Je??li taka sytuacja przytrafi Ci si?, b?d?c za granic?, powiadom o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego dowoln? placówk? konsularn? Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie dokumenty s? potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego?

- wniosek o wydanie dowodu osobistego

- kolorowe zdj?cie i - je??li jeste?? na zdj?ciu w ciemnych okularach lub w nakryciu g??owy - odpowiednie za??wiadczenie

- je??li chcesz mie? w swoim e-dowodzie podpis osobisty, zaznacz to we wniosku

- dotychczasowy dowód osobisty lub wa??ny paszport (je??eli posiadasz)

- dokument podró??y (np. paszport) lub inny dokument stwierdzaj?cy to??samo??? - je??eli dosta??e?? polskie obywatelstwo

Gdzie z??o??y? wniosek o dowód osobisty?

Wniosek wype??nij, podpisz i z??ó?? osobi??cie w siedzibie organu dowolnej gminy lub wy??lij (razem z za???cznikami) w formie dokumentu elektronicznego na zasadach okre??lonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia??alno??ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne, równie?? do organu dowolnej gminy.

Po z??o??eniu wniosku otrzymasz potwierdzenie z??o??enia wniosku o wydanie dowodu osobistego wraz z przybli??onym terminem odbioru dokumentu.

Ile czasu trwa wyrabianie dowodu osobistego?

Dowód osobisty jest gotowy do odbioru w ci?gu 30 dni od daty z??o??enia przez Ciebie wniosku. Mo??e si? tak zdarzy?, ??e w szczególnie uzasadnionych sytuacjach termin ten zostanie wyd??u??ony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Komentarze