Jakie dokumenty s? potrzebne za granic??

Jakie dokumenty s�? potrzebne za granic�??

Wymarzone wakacje za granic? zbli??aj? si? wielkimi krokami. Nied??ugo zaczniesz pakowa? walizki i dokupowa? ostatnie potrzebne drobiazgi. Pami?taj jednak, ??e do podró??y zagranicznej trzeba przygotowa? si? tak??e pod wzgl?dem formalnym – czyli skompletowa? niezb?dne dokumenty do podró??owania za granic?. Jakie dokumenty przygotowa?, wybieraj?c si? poza granice naszego kraju?

Ostrze??enia dla podró??uj?cych za granic?

Pierwszym odruchem, jeszcze przed dok??adnym zaplanowaniem wyjazdu, powinno by? zbadanie sytuacji kraju, do którego chcemy si? wybra?. Jak wygl?daj? obecne warunki bezpiecze??stwa w innych pa??stwach, dowiemy si? z oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam stale aktualizowane s? informacje o ostrze??eniach dla podró??uj?cych. Je??li sytuacja w kraju, w którym chcemy sp?dzi? wakacje, nie budzi w?tpliwo??ci, ??mia??o mo??emy zabiera? si? za planowanie podró??y.

Placówki dyplomatyczne za granic?

Lista miejsc turystycznych wartych odwiedzenia powinna by? sporz?dzona jeszcze przed wyruszeniem w drog?. Tak samo jest z list? wa??nych informacji o kraju, do którego jedziemy. Powinni??my zanotowa? z ca??? pewno??ci? adresy polskich placówek dyplomatycznych. Mo??e si? to okaza? niezwykle przydatne, gdyby podczas naszej podró??y za granic? pojawi??y si? jakie?? problemy. Warto jest równie?? wypisa? sobie list? dni ??wi?tecznych przypadaj?cych w terminie naszego wyjazdu, aby nie by? zaskoczonym, ??e nagle „wszystko jest zamkni?te”.

Zagraniczne przepisy wjazdowe i termin wa??no??ci paszportu

W ró??nych pa??stwach obowi?zuj? odmienne przepisy wjazdowe. Oznacza to, ??e mo??e wynikn?? taka sytuacja, w której b?dziemy zmuszeni np. wykupi? wiz? na lotnisku lub inne dokumenty, upowa??niaj?ce nas do wjazdu do danego kraju. Lepiej zawczasu sprawdzi?, jakie przepisy wjazdowe obowi?zuj? w kraju, do którego jedziemy na wakacje, ni?? by? niemi??o zaskoczonym dodatkowymi op??atami podczas podró??y.

Je??li wybieramy si? do kraju spoza Unii Europejskiej, musimy mie? wa??ny paszport. Jednak nie wszystkim pa??stwom nienale???cym do UE wystarczy fakt, ??e paszport jest wa??ny. Niektóre pa??stwa wymagaj? bowiem, aby paszport by?? wa??ny przynajmniej kilka miesi?cy (np. w Egipcie – minimum 6 miesi?cy od dnia wydania).

Ubezpieczenie zdrowotne za granic?

Poza wykupieniem ubezpieczenia od nast?pstw nieszcz???liwych wypadków i kosztów leczenia, dobrze jest wyrobi? sobie bezp??atn? kart? EKUZ. Europejska Karta Ubezpiecze?? Zdrowotnych pozwoli nam skorzysta? z opieki medycznej za granic? w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Miejmy jednak na uwadze, ??e – jak sama nazwa wskazuje – Europejska Karta Ubezpiecze?? Zdrowotnych jest wa??na wy???cznie na terenie krajów europejskich (a tak??e w Szwajcarii, Islandii, Norwegii oraz w Lichtensteinie).

Komentarze