Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Dokumenty potwierdzające polskie obywatelstwo dla wielu osób stanowią czytelny symbol jedności z krajem, z którym chcą wiązać swą przyszłość. Czasem też o obywatelstwo starają się potomkowie Polaków, którzy wskutek wojennej i powojennej zawieruchy zostali zmuszeni do zamieszkania poza ojczyzną. Kolejnym powodem składania wniosków o obywatelstwo bądź zezwolenie na pobyt stały są względy stricte ekonomiczne. Rozpatrzony pozytywnie wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego pozwala też na swobodne poruszanie się oraz podejmowanie pracy w innych krajach Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?


Cudzoziemiec składający wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego powinien skierować pismo sporządzone w języku polskim, używając stosownego formularza. Aby zwiększyć szansę, warto zadbać o porządne tłumaczenie dokumentów, korzystając z usług tłumacza przysięgłego. Do formularza należy załączyć: odpis aktu urodzenia, zdjęcie biometryczne (kolorową fotografię o wymiarach 45 x 35 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy), odpis aktu małżeństwa, stronę ważnego paszportu z danymi osobowymi, kartę pobytu lub zaświadczenie wydane przez wojewodę o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, decyzję zezwalającą na pobyt na terenie Polski, dokumenty potwierdzające źródło utrzymania, dokumenty potwierdzające wykształcenie, dokumenty przodków, jeśli posiadali lub posiadają polskie obywatelstwo. Ponadto cudzoziemiec może dołączyć do wniosku listy polecające, opinie etc.

Gdzie złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?


Wypełniony wniosek wraz z pozostałymi dokumentami składa się za pośrednictwem wojewody. W każdym Urzędzie Wojewódzkim są komórki zajmujące się potwierdzaniem i przyznawaniem obywatelstwa. Ponadto osoby przebywające poza granicami mogą złożyć dokumentację, wybierając konsulat.

Ile trwa rozpatrywanie wniosku o obywatelstwo?


Sprawa wniosku o przyznanie, a także przywrócenie obywatelstwa polskiego, powinna być rozpatrzona bezzwłocznie, pod warunkiem, że dostarczone przez wnioskodawcę dokumenty na to pozwalają. Przy sprawie wymagającej dodatkowych wyjaśnień termin wydłuża się do miesiąca (maksymalnie). Ponadto w przypadku spraw uznanych za szczególnie skomplikowanie okres może wynieść 2 miesiące (do terminów nie wlicza się opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych oraz wynikających z uchybień osoby starającej się o obywatelstwo).

Konsulat czy Urząd Wojewódzki przyjmując wniosek o obywatelstwo bądź zezwolenie na pobyt stały, oczekuje spełnienia wszelkich warunków formalnych. Tłumaczenie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadanie polskich przodków czy osiągnięcia leży w interesie osoby starającej się o polski paszport.

Komentarze