Jak uzyska? polskie obywatelstwo?

Jak uzyska�? polskie obywatelstwo?

Dokumenty potwierdzaj?ce polskie obywatelstwo dla wielu osób stanowi? czytelny symbol jedno??ci z krajem, z którym chc? wi?za? sw? przysz??o???. Czasem te?? o obywatelstwo staraj? si? potomkowie Polaków, którzy wskutek wojennej i powojennej zawieruchy zostali zmuszeni do zamieszkania poza ojczyzn?. Kolejnym powodem sk??adania wniosków o obywatelstwo b?d?? zezwolenie na pobyt sta??y s? wzgl?dy stricte ekonomiczne. Rozpatrzony pozytywnie wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego pozwala te?? na swobodne poruszanie si? oraz podejmowanie pracy w innych krajach Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty s? potrzebne, by z??o??y? wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?


Cudzoziemiec sk??adaj?cy wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego powinien skierowa? pismo sporz?dzone w j?zyku polskim, u??ywaj?c stosownego formularza. Aby zwi?kszy? szans?, warto zadba? o porz?dne t??umaczenie dokumentów, korzystaj?c z us??ug t??umacza przysi?g??ego. Do formularza nale??y za???czy?: odpis aktu urodzenia, zdj?cie biometryczne (kolorow? fotografi? o wymiarach 45 x 35 mm, wykonan? w ci?gu ostatnich 6 miesi?cy), odpis aktu ma????e??stwa, stron? wa??nego paszportu z danymi osobowymi, kart? pobytu lub za??wiadczenie wydane przez wojewod? o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, decyzj? zezwalaj?c? na pobyt na terenie Polski, dokumenty potwierdzaj?ce ??ród??o utrzymania, dokumenty potwierdzaj?ce wykszta??cenie, dokumenty przodków, je??li posiadali lub posiadaj? polskie obywatelstwo. Ponadto cudzoziemiec mo??e do???czy? do wniosku listy polecaj?ce, opinie etc.

Gdzie z??o??y? wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?


Wype??niony wniosek wraz z pozosta??ymi dokumentami sk??ada si? za po??rednictwem wojewody. W ka??dym Urz?dzie Wojewódzkim s? komórki zajmuj?ce si? potwierdzaniem i przyznawaniem obywatelstwa. Ponadto osoby przebywaj?ce poza granicami mog? z??o??y? dokumentacj?, wybieraj?c konsulat.

Ile trwa rozpatrywanie wniosku o obywatelstwo?


Sprawa wniosku o przyznanie, a tak??e przywrócenie obywatelstwa polskiego, powinna by? rozpatrzona bezzw??ocznie, pod warunkiem, ??e dostarczone przez wnioskodawc? dokumenty na to pozwalaj?. Przy sprawie wymagaj?cej dodatkowych wyja??nie?? termin wyd??u??a si? do miesi?ca (maksymalnie). Ponadto w przypadku spraw uznanych za szczególnie skomplikowanie okres mo??e wynie??? 2 miesi?ce (do terminów nie wlicza si? opó??nie?? wynikaj?cych z przyczyn niezale??nych oraz wynikaj?cych z uchybie?? osoby staraj?cej si? o obywatelstwo).

Konsulat czy Urz?d Wojewódzki przyjmuj?c wniosek o obywatelstwo b?d?? zezwolenie na pobyt sta??y, oczekuje spe??nienia wszelkich warunków formalnych. T??umaczenie dokumentów potwierdzaj?cych wykszta??cenie, posiadanie polskich przodków czy osi?gni?cia le??y w interesie osoby staraj?cej si? o polski paszport.

Komentarze